Algemene voorwaarden Pemacos

Pemacos handelt onder de naam van Stockx Klittenband Systemen

Gedeponeerd bij kamer van koophandel onder nummer 17196261

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Pemacos. Rooseindsestraat 35 (5705 BP) te Helmond, hierna genoemd Pemacos. De algemene voorwaarden hier terug te vinden en worden op verzoek toegezonden;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Pemacos en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Pemacos;

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Pemacos niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Pemacos is bevestigd;

1.5. De gedrag – en beroepsregels van Pemacos maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 2. AANBIEDINGEN / OFFERTE
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Pemacos desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;

2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, kleuren, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Pemacos niet;

2.3. De op de website in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief BTW;

2.4. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Pemacos de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Pemacos en deze algemene voorwaarden;

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;

3.3. Wederpartij en Pemacos komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

3.4. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). Pemacos is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de wederpartij op de website van Pemacos een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de wederpartij op de knop ‘BESTELLEN’ drukt of een bestelbevestiging per email ontvangt, definitief. Op het moment dat de wederpartij van Pemacos een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Pemacos in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, Alle prijsopgaven en de prijzen die door Pemacos worden weergegeven zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld;

4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Pemacos gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING
5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum;

5.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd;

5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

5.4. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 25,00 exclusief BTW;

5.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Pemacos als dan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER
6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd indien de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

6.2. De wederpartij dient middels een mail voor herroeping Pemacos op de hoogte te
stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen via info@stockx.nl;

6.3. Voor het retourneren heeft wederpartij een retournummer nodig. Dit krijgt de wederpartij na het akkoord van de aanmelding via de mail;

6.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het niet gedragen ongebruikte product met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder
gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Pemacos aanbiedt, dan draagt Pemacos zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

6.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

6.6. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen zoals Ringstraps, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen;

6.7. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Pemacos ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Pemacos ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. In beginsel streeft Pemacos ernaar om bestellingen die voor 12:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;

7.2. Levering geschiedt af bedrijf Pemacos. De wederpartij is verplicht de goederen af te nemen en te controleren (zie garantie) op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor levering, is Pemacos gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Pemacos zal nakoming vorderen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Pemacos op schadevergoeding.

7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;

7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Pemacos kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Pemacos tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Pemacos niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren;

7.5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Pemacos de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Pemacos zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

8.2. Pemacos is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Pemacos;

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pemacos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pemacos worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pemacos zijn verstrekt, heeft Pemacos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME
9.1. Pemacos garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;

9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Pemacos in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren en dit binnen 48 uur te melden aan Pemacos. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij;

9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken;

9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen;

9.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Pemacos op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijdheeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Pemacos;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Pemacos (zowel financieel alsanderszins) heeft voldaan;

9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Pemacos gegrond wordt bevonden, zal Pemacos te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen;

9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

9.9. indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10. KEURING en RISICO
10.1. De zaken worden voor de aflevering door Pemacos gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Pemacos vastgesteld;

10. 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk zijn geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Pemacos is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Pemacos passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Pemacos aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in nakoming van deze overeenkomsten;

12.2. Pemacos is in artikel 12 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Pemacos voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden, onverminderd het recht van Pemacos vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Pemacos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Pemacos of leidinggevende ondergeschikten;

13.2. Pemacos is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;

13.3. Pemacos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

13.4. Wederpartij dient Pemacos altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

13.5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Pemacos voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;

13.6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Pemacos, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

13.7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Pemacos nimmer gehouden tot vergoeding van directe welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Pemacos gesloten verzekering;

13.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pemacos aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Pemacos toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

13.9. Pemacos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.10. Wederpartij is bekend met de op de goederen aangebrachte waarschuwingen aan de consument. Pemacos is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de gezondheid, die wederpartij en/of een derde mocht lijden en die verband houdt met het gebruik en/of consumptie van de goederen;

13.11. De wederpartij vrijwaart Pemacos tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 14. OVERMACHT
14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeendaaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pemacos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pemacos niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pemacos worden daaronder begrepen;

14.3. Pemacos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pemacos haar verplichtingen had moeten nakomen;

14.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

14.5. Voor zover Pemacos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pemacos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. PERSOONSGEGEVENS
Pemacos zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy-policy beleid.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van Pemacos is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Pemacos moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Pemacos is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

18.3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

18.4. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Pemacos gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

18.5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

18.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.